Rodzic

PROGRAM DLA SZKÓŁ – INFORMACJA DLA RODZICÓW


RADA RODZICÓW w roku szkolnym – Regulamin Rady Rodziców


ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH UDZIELANIA UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA TERENIE SZKOŁY

Jeżeli dziecko posiada wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, może uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych w grupie uczniów o podobnych dysfunkcjach.

  • Jeżeli dziecko posiada wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność (ruchową, w tym afazja, sprzężoną, intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, autyzm, w tym zespół Aspergera, słabe widzenie, słabe słyszenie) – szkoła ma obowiązek zorganizować indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

ZNACZENIE CZYTELNICTWA W ROZWOJU DZIECKA


BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W INTERNECIE

Opinia pedagoga szkolnego dot. spędzania czasu wolnego przez dzieci.

Rady dla RODZICÓW  dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.

Przykłady Umów z dzieckiem o korzystanie z internetu:

Umowa o korzystaniu z internetu 1

Tempo rozwoju nowych technologii jest oszałamiające. Rewolucja, której jesteśmy świadkami i uczestnikami, stwarza zarówno niezliczone możliwości, jak i zagrożenia. Dzieci – z natury ciekawe świata i ufne – są szczególnie narażone na niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem Internetu i telefonów komórkowych.

Pomoc w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, a także wprowadzanie zmian systemowych, które pozwolą skuteczniej chronić najmłodszych użytkowników nowych technologii można uzyskać klikając w poniższe logo:

 

Kuratoryjny telefon zaufania działający przy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: 800 177 333 jest bezpłatny i czynny całą dobę.


Zapraszamy do zapoznania się z artykułami, kontaktu z pedagogiem szkolnym oraz do odwiedzenia profilu na Facebooku:

Skip to content