Duplikaty dokumentów

Duplikat legitymacji szkolnej, karty rowerowej lub świadectwa ukończenia szkoły

 

Procedura wydawania duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa ukończenia szkoły.

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły.

Na podstawie § 19 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicy oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2005 r. nr 58, poz. 504):

„Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany, odpowiednio, przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.”

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej, z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r. nr 253, poz. 2532) opłaty wynoszą:

  • za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 26 złotych,
  • za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 9 złotych.

Powyższe opłaty należy wpłacić na numer rachunku bankowego ZSP7 podany we wniosku.

W związku z powyższym w przypadku zagubienia świadectwa szkolnego, legitymacji szkolnej lub innych dokumentów rodzic dziecka winien złożyć wniosek o wydanie duplikatu zaginionego lub zniszczonego dokumentu. Do wniosku należy dołączyć pokwitowanie wpłaty oraz, o ile jest to możliwe, zniszczony dokument.

Skip to content