Biblioteka

Biblioteka jest wielka poprzez swoją gościnność, a nie poprzez rozmiary

 

Biblioteka szkolna mieści się na II piętrze w pomieszczeniu numer 21. Dysponuje księgozbiorem liczącym ponad 5000 książek. Każdy czytelnik może uzyskać poradę w doborze odpowiedniej książki lub pomoc w skorzystaniu z różnych źródeł informacji. Uczniowie mogą skorzystać z księgozbioru podręcznego, komputera, poczytać interesujące ich czasopisma. W skład księgozbioru podręcznego wchodzą: słowniki, encyklopedie, leksykony, atlasy, albumy oraz wydawnictwa popularnonaukowe. Pozostałe książki są rozmieszczone tematycznie – oddzielnie lektury, baśnie, bajki, książki o tematyce przygodowej, obyczajowej i historycznej. Swoje miejsce ma również literatura popularnonaukowa uporządkowana wg klasyfikacji UKD. Dla nauczycieli wydzielony jest zbiór publikacji z metodyki, pedagogiki, psychologii. Dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2016 r. zbiory szkolnej biblioteki znacznie się wzbogaciły.

Biblioteka gromadzi i udostępniania zbiory (w tym podręczniki), udziela informacji uczniom, nauczycielom, rodzicom i innym pracownikom szkoły, organizuje konkursy, prezentuje gazetki tematyczne, realizuje projekty czytelnicze.

Zadania biblioteki

Biblioteka podejmuje działania ujęte w corocznie opracowywanym planie pracy, który uwzględnia w szczególności następujące zadania:

  • Przygotowywanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, inspirowanie ich do doskonalenia umiejętności w tym zakresie.
  • Umożliwianie nauczycielom tworzenia pomocy dydaktycznych, a uczniom – własnych dokumentów (drukarka, kserokopiarka) lub prezentacji multimedialnych.
  • Gromadzenie zbiorów multimedialnych, przydatnych w dydaktyce, wspomagających proces nauczania.
  • Stwarzanie warunków do wartościowego spędzania czasu wolnego.
  • Wspomaganie uczniów w samokształceniu, w realizacji podejmowanych przez nich zadań (przygotowanie do konkursów, redagowanie gazetki szkolnej, realizacja projektów).
  • Tworzenie banku informacji o różnych dokumentach gromadzonych w szkole.

KATALOG ONLINE SP15

Skip to content