NABÓR

Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie zaprasza Rodziców do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi poniżej oraz na stronie „Aplikacja NABÓR”.

Szanowni Państwo, pisma i zapytania związane z przyjęciami do Przedszkola Publicznego nr 27 lub Szkoły Podstawowej nr 15 prosimy przysyłać na adres: nabor@zszp7.resman.pl.

WAŻNE!

Nabór do szkoły i przedszkola na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się 26 lutego od godz. 9:00. Rodzice mają czas na podpisanie Wniosku/Zgłoszenia obwodowego w systemie, dostarczenie osobiście odręczeni podpisanego wydruku lub wprowadzenie poprawek na stronie „APLIKACJA NABÓR” najpóźniej do 8 marca 2024 roku do godz. 15:00. Poniżej w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Rzeszowa dostępne są szczegółowe harmonogramy.

Zgłoszenia obwodowe do klasy I gwarantują automatyczne przyjęcie dziecka do szkoły i nie wymagają potwierdzania woli w systemie po ogłoszonych wynikach rekrutacji. Nie potwierdzamy woli również przy kontynuacjach deklaracji pobytu w przedszkolu.
Wolę potwierdzamy jedynie przy wnioskach spoza obwodu w szkole podstawowej oraz przy wnioskach przedszkolnych!

Dzieci, które złożyły deklarację kontynuacji w przedszkolu nie składają już wniosku o przyjęcie!
Wnioski dotyczą wyłącznie nowych kandydatów, nie już uczęszczających.

PONIŻEJ OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 (ul. Budziwojska 154)

WYKAZ ULIC DOTYCZY TYLKO REKRUTACJI DO SZKOŁY KLAS 1-8, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE (RÓWNIEŻ GRUPA „0”) NIE PODLEGAJĄ REJONIZACJI – obwody innych SP od 2022

ULICE:  Budziwojska, Strzelców, Sportowców, Ks. Kazimierza Guzego, Wakacyjna, Prometeusza, Śnieżna, Młyńska, Porąbki, Kwiatowa, Jesionowa, Poselska, Podleśna, Podlesie, Laskowa, Liliowa, Nadziei, Przylasek, Jarzębinowa, Studzianki, Poziomkowa, Góra, bł. ks. Kowalskiego, św. Agnieszki, Karmelicka, Tarnopolska, Pogodne Wzgórze, Legionistów, Aroniowa, Anielska, Herbowa, Chmielna, Magiczna, Ustronna, Zakątkowa, Miejska (od 28 wzwyż), Jana Pawła II (nr nieparzyste od 115 wzwyż i parzyste od 78 wzwyż), Senatorska (nr nieparzyste od 157 wzwyż i parzyste od 138 wzwyż)


Wnioski do przedszkola wydrukowane kompletne (z załącznikami !) i podpisane należy składać w budynku galerii na II piętrze u pani wicedyrektor ZSP7 w godz. 8:00-14:00. Poza tymi godzinami wnioski można dostarczyć do skrzynki znajdującej się na II piętrze budynku galerii w holu przedszkola.

W sekretariacie ZSP7 przyjmowanie wydrukowanych i podpisanych wniosków do szkoły lub przedszkola wyłącznie w godz. 9:00-12:00. Poza tymi godzinami wnioski można dostarczyć do białej skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu głównym.

Przypominamy, że przyjmowane są tylko kompletne wnioski i pracownik placówki nie ma obowiązku sprawdzać dokumentów podczas przyjmowania – weryfikacji poprawności dokumentów dokonuje komisja rekrutacyjna.

Po stronie rodzica widnieje zapoznanie się ze wszystkimi informacjami na stronie rekrutacji elektronicznej, postępowanie zgodnie z podanymi tam wytycznymi i dopilnowanie kompletności składanych dokumentów.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego. Aby wziąć udział w naborze należy wypełnić wniosek na witrynie kandydata i odpowiednio: podpisać elektronicznie lub dostarczyć podpisany odręcznie wydruk do placówki w sposób i godzinach podanych powyżej. Dokumenty uzupełniające (1 str. PIT i UPO) przesyłane pocztą e-mail prosimy wysyłać jako skan pdf lub jpeg tylko wyłącznie na adres poczty dedykowanej do rekrutacji: nabor@zszp7.resman.pl. Dokumenty przesłane na inne adresy mailowe nie będą przekazywane do osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie w system potwierdzeń rekrutacji. Przesyłanie skanów wniosków było dostępne podczas stanu epidemii zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.

Od 2020 roku można (po wypełnieniu w systemie) złożyć wniosek również elektronicznie, bez wychodzenia z domu. Warunkiem skorzystania z tej metody jest posiadanie przez przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Ponadto wtedy do składanego wniosku należy dodać wszystkie wymagane załączniki w postaci elektronicznej. Załączniki można dodać w formie zdjęcia lub skanu w formatach: jpg, gif lub pdf.

Składanie i podpisywanie wniosku elektronicznie <kliknij tutaj>

Bez możliwości elektronicznego podpisania dokumentu wypełniony wniosek należy wydrukować, odręcznie podpisać (oboje rodziców lub w przypadku samotnego wychowywania jeden podpis + oświadczenie) i dostarczyć w komplecie z załącznikami do placówki pierwszego wyboru.

Aby wydrukować zgłoszenie elektroniczne należy zalogować się do konta, wejść na wniosek – kliknąć wyślij zgłoszenie i pojawia się opcja drukuj.

 rodziców dzieci przedszkolnych prosimy aby nie zapomnieli, że do wniosku o przyjęcie niezbędne jest w przypadku:

1) rodzica pracującego – zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione z datą bieżącą (do miesiąca czasu między datą zaświadczenia a dniem składania wniosku)

2) rodzica mieszkającego w Rzeszowie i rozliczającego się w urzędzie skarbowym – kserokopia pierwszej strony PIT-37 lub PIT-36 z pieczątką wpływu do urzędu skarbowego lub z urzędowym poświadczeniem odbioru (potwierdzenie wysyłki elektronicznej).

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, jak również przyjętych i nieprzyjętych zgodnie z art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie publicznej szkoły – na tablicy w holu przy wejściu głównym do budynku szkoły i przedszkola.


TERMINY NABORU NA ROK 2023/2024 ORAZ KRYTERIA REKRUTACYJNE (SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE NA PORTALU NABÓR OD 1 MARCA)

Zarządzenie Nr 0050_38_2023 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2023 roku (harmonogramy)

Harmonogramy są również dostępne na Facebooku na profilu Edukacja w Rzeszowie (szkoła podstawowa, przedszkole)

Uchwala_Nr_LIII_1246_2017__RMRz_z_dnia_28.12.2017_w_spr._kryteriow_naboru_do_PP

Uchwala_Nr_LIII_1247_2017_RMRz_z_28.12.2017_w_spr._kryteriow_do_klas_I_SP

Postępowanie odwoławcze zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

WEJDŹ NA „APLIKACJA NABÓR”

NASZE PRZEDSZKOLE

– WITRYNA KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA

– ZGŁOŚ KANDYDATURĘ

NASZA SZKOŁA

– WITRYNA KANDYDATA DO SZKOŁY

– ZGŁOŚ KANDYDATURĘ

 

Tryb odwoławczy zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn. zm.):

  • W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
  • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
  • W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
  • Organem właściwym do rozpatrywania trybu odwoławczego od procesu rekrutacji do szkoły i przedszkola jest jednostka pierwszej preferencji posiadająca wniosek w formie papierowej i zatwierdzająca prawidłowość spełniania oświadczonych przez rodziców kryteriów.

Informacje dotyczące opłat za żywienie w SP nr 15 i PP nr 27

Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

Szczegółowe informacje dostępne na: https://portal.vulcan.net.pl/jst/rzeszowprojekt/CMS/nabor-k.aspx

Skip to content