NABÓR

Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie zaprasza Rodziców do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi poniżej oraz na stronie „Aplikacja NABÓR”.

Szanowni Państwo, pisma i zapytania związane z przyjęciami do przedszkola lub szkoły prosimy przysyłać na adres: nabor@zszp7.resman.pl.

WAŻNE!

NABÓR DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 ROZPOCZYNA SIĘ 1 MARCA od godz. 9:00 I TRWA DO 15 MARCA POPRZEZ ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIE NA STRONIE „APLIKACJA NABÓR”. Rodzice mają czas na złożenie wydruku Wniosku lub podpisanie w systemie najpóźniej do 15 marca 2023 roku do godz. 15:00.

PRZYJMOWANIE WYDRUKOWANYCH WNIOSKÓW DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA WYŁĄCZNIE (!) W SEKRETARIACIE ZSP7 W GODZ. 9:00-15:00. POZA TYMI GODZINAMI WNIOSKI MOŻNA DOSTARCZYĆ DO SKRZYNKI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM.

PRZYPOMINAMY, ŻE PRZYJMOWANE SĄ TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI I PRACOWNIK PLACÓWKI NIE MA OBOWIĄZKU SPRAWDZAĆ DOKUMENTÓW PODCZAS PRZYJMOWANIA – WERYFIKACJI DOKONUJE KOMISJA REKRUTACYJNA.

OBOWIĄZKIEM RODZICA JEST ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI INFORMACJAMI NA STRONIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ I DOPILNOWANIE KOMPLETNOŚCI SKŁADANYCH DOKUMENTÓW.

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO. ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W NABORZE NALEŻY WYPEŁNIĆ WNIOSEK NA WITRYNIE KANDYDATA I ODPOWIEDNIO PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE LUB DOSTARCZYĆ DO PLACÓWKI W DNIACH I GODZINACH PODANYCH POWYŻEJ.

DOKUMENTY PRZESYŁANE POCZTĄ E-MAIL PROSIMY WYSYŁAĆ JAKO SKAN PODPISANEGO WYDRUKU LUB PLIK PDF PODPISANY PROFILEM ZAUFANYM TYLKO WYŁĄCZNIE NA ADRES POCZTY DEDYKOWANEJ DO REKRUTACJI: NABOR@ZSZP7.RESMAN.PL. PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ NA INNE ADRESY MAILOWE – PRZY OBŁOŻENIU POCZTY SEKRETARIATU POTWIERDZENIE MOŻE NIE TRAFIĆ DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA WPROWADZANIE W SYSTEM POTWIERDZEŃ.

Zgłoszenia obwodowe do klasy I gwarantują automatyczne przyjęcie dziecka do szkoły i nie wymagają potwierdzania woli w systemie po ogłoszonych wynikach rekrutacji. Nie potwierdzamy woli również przy kontynuacjach deklaracji pobytu w przedszkolu.
Potwierdzamy wolę w szkole podstawowej tylko przy wnioskach spoza obwodu oraz przy wnioskach przedszkolnych!

Dzieci, które złożyły deklarację kontynuacji w przedszkolu nie składają już wniosku o przyjęcie! Wnioski dotyczą wyłącznie nowych kandydatów, nie już uczęszczających.

PONIŻEJ OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 (ul. Budziwojska 154)

WYKAZ ULIC DOTYCZY TYLKO REKRUTACJI DO SZKOŁY KLAS 1-8, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE (RÓWNIEŻ GRUPA „0”) NIE PODLEGAJĄ REJONIZACJI – obwody innych SP od 2022

ULICE:  Budziwojska, Strzelców, Sportowców, Ks. Kazimierza Guzego, Wakacyjna, Prometeusza, Śnieżna, Młyńska, Porąbki, Kwiatowa, Jesionowa, Poselska, Podleśna, Podlesie, Laskowa, Liliowa, Nadziei, Przylasek, Jarzębinowa, Studzianki, Poziomkowa, Góra, bł. ks. Kowalskiego, św. Agnieszki, Karmelicka, Tarnopolska, Pogodne Wzgórze, Legionistów, Aroniowa, Anielska, Herbowa, Chmielna, Magiczna, Ustronna, Zakątkowa, Miejska (od 28 wzwyż), Jana Pawła II (nr nieparzyste od 115 wzwyż i parzyste od 78 wzwyż), Senatorska (nr nieparzyste od 157 wzwyż i parzyste od 138 wzwyż)


TERMINY NABORU NA ROK 2023/2024 ORAZ KRYTERIA REKRUTACYJNE (SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE NA PORTALU NABÓR OD 1 MARCA)

Zarządzenie Nr 0050_38_2023 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2023 roku (harmonogramy)

Harmonogram jest również dostępny na Facebooku na profilu Edukacja w Rzeszowie

Uchwala_Nr_LIII_1246_2017__RMRz_z_dnia_28.12.2017_w_spr._kryteriow_naboru_do_PP

Uchwala_Nr_LIII_1247_2017_RMRz_z_28.12.2017_w_spr._kryteriow_do_klas_I_SP

Postępowanie odwoławcze zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

WEJDŹ NA „APLIKACJA NABÓR”

NASZE PRZEDSZKOLE

– HARMONOGRAM

– WITRYNA KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA

– ZGŁOŚ KANDYDATURĘ

NASZA SZKOŁA

– HARMONOGRAM

– WITRYNA KANDYDATA DO SZKOŁY

– ZGŁOŚ KANDYDATURĘ

Od 2020 roku można (po wypełnieniu w systemie) złożyć wniosek również elektronicznie, bez wychodzenia z domu. Warunkiem skorzystania z tej metody jest posiadanie przez przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Ponadto wtedy do składanego wniosku należy dodać wszystkie wymagane załączniki w postaci elektronicznej. Załączniki można dodać w formie zdjęcia lub skanu w formatach: jpg, gif lub pdf.

Składanie i podpisywanie wniosku elektronicznie <kliknij tutaj>

BEZ MOŻLIWOŚCI ELEKTRONICZNEGO PODPISANIA DOKUMENTU WYPEŁNIONY WNIOSEK NALEŻY WYDRUKOWAĆ, ODRĘCZNIE PODPISAĆ (OBOJE RODZICÓW LUB W PRZYPADKU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA JEDEN PODPIS + OŚWIADCZENIE ) I DOSTARCZYĆ W KOMPLECIE Z ZAŁĄCZNIKAMI DO PLACÓWKI PIERWSZEGO WYBORU.

ABY WYDRUKOWAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE NALEŻY ZALOGOWAĆ SIĘ DO KONTA, WEJŚĆ NA WNIOSEK – KLIKNĄĆ WYŚLIJ ZGŁOSZENIE I POJAWIA SIĘ OPCJA DRUKUJ.

 RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH PROSIMY ABY NIE ZAPOMNIELI, ŻE DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE NIEZBĘDNE JEST W PRZYPADKU:

1) RODZICA PRACUJĄCEGO – ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU WYSTAWIONE Z DATĄ BIEŻĄCĄ (DO MIESIĄCA CZASU MIĘDZY DATĄ ZAŚWIADCZENIA A DNIEM SKŁADANIA WNIOSKU)

2) RODZICA MIESZKAJĄCEGO W RZESZOWIE I ROZLICZAJĄCEGO SIĘ W URZĘDZIE SKARBOWYM – KSEROKOPIA PIERWSZEJ STRONY PIT-37 LUB PIT-36 Z PIECZĄTKĄ WPŁYWU DO URZĘDU SKARBOWEGO LUB Z URZĘDOWYM POŚWIADCZENIEM ODBIORU (POTWIERDZENIE WYSYŁKI ELEKTRONICZNEJ).

Tryb odwoławczy zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn. zm.):

  • W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
  • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
  • W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

Informacje dotyczące opłat za żywienie w SP nr 15 i PP nr 27

Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

Szczegółowe informacje dostępne na: https://portal.vulcan.net.pl/jst/rzeszowprojekt/CMS/nabor-k.aspx

Skip to content