BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 7 W RZESZOWIE

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie na adres: 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 154. Wzór wniosku znajduje się poniżej.

1. Podstawy prawne regulujące dostęp do informacji publicznej

1) art. 61 ustawy z 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.),

2) Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90).

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68).

2. Dokumenty, wnioski i informacje dotyczące pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie:

–        Regulamin udostępniania informacji publicznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

–        Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 w Rzeszowie

–       Statut Przedszkola Publicznego nr 27 w Rzeszowie

–        Statut Szkoły Podstawowej nr 15 w Rzeszowie

–        Uchwały dotyczące zmian w statucie SP nr 15

–        Kalendarz Roku Szkolnego

–        Kontakt

Skip to content