Biblioteka

Biblioteka jest wielka poprzez swoją gościnność, a nie poprzez rozmiary”

Biblioteka szkolna mieści się na II piętrze w sali numer 21. Dysponuje księgozbiorem liczącym ponad 5000 książek. Każdy może uzyskać poradę w doborze odpowiedniej książki lub pomoc w skorzystaniu z różnych źródeł informacji. Uczniowie mogą skorzystać z księgozbioru podręcznego, komputera, poczytać różne czasopisma. W skład księgozbioru podręcznego wchodzą: słowniki, encyklopedie, leksykony, atlasy, albumy oraz wydawnictwa popularnonaukowe, z których nauczyciele korzystają w czasie lekcji. Pozostałe książki są rozmieszczone tematycznie – oddzielnie lektury, baśnie, bajki, książki o tematyce przygodowej, obyczajowej i historycznej. Swoje miejsce ma również literatura popularnonaukowa uporządkowana wg klasyfikacji UKD. Dla nauczycieli wydzielony jest również zbiór publikacji z metodyki, pedagogiki, psychologii itp. Użytkownicy biblioteki mają do dyspozycji komputery z dostępem do internetu.

Biblioteka gromadzi i udostępniania zbiory, udziela informacji uczniom, nauczycielom rodzicom i innym pracownikom szkoły, organizuje konkursy, prezentuje gazetki tematyczne. Realizuje również projekty czytelnicze: „Mądra szkoła czyta dzieciom”, „Europejska Księga Bajek”.

Zadania biblioteki

Biblioteka podejmuje działania ujęte w corocznie opracowywanym planie pracy, który uwzględnia w szczególności następujące zadania:

  • Przygotowywanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, inspirowanie ich do doskonalenia umiejętności w tym zakresie.
  • Umożliwianie nauczycielom tworzenia pomocy dydaktycznych, a uczniom – własnych dokumentów (drukarka, kserokopiarka) lub prezentacji multimedialnych.
  • Gromadzenie zbiorów multimedialnych, przydatnych w dydaktyce, wspomagających proces nauczania.
  • Stwarzanie warunków do wartościowego spędzania czasu wolnego.
  • Wspomaganie uczniów w samokształceniu, w realizacji podejmowanych przez nich zadań (przygotowanie do konkursów, redagowanie gazetki szkolnej, realizacja projektów).
  • Tworzenie banku informacji o różnych dokumentach gromadzonych w szkole.